ZGŁOSZENIE / SIGN-UP
Quality and Its Applications 2019

Dane uczestnika konferencji / Participant data of the conference

Imię i nazwisko / First name and last name

Nazwa instytucji / Name of the Institution

Tytuł, stopień, stanowisko / Title and position

Dane korespondencyjne / Contact data

Kod pocztowy / Zip code

Miejscowość / City

Ulica / Street

Telefon / Phone

Fax

Email

Dane do faktury / The data for the invoice

Nazwa instytucji / Name of the Institution

Kod pocztowy / Zip code

Miejscowość / City

Ulica / Street

NIP / Fiscal code

Pełne uczestnictwo w konferencji / Full package)

Uczestnictwo w konferencji bez referatu / Participation in conference without paper

Klauzula informacyjna / information clause

Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym na konferencję Quality and Its Applications 2019 jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). The Administrator of your personal data is Gdańsk University of Technology (Politechnika Gdańska), ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (postal code: 80-233).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl The Administrator has appointed a data protection officer who can be contacted on the following e-mail address: dpo@pg.edu.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach organizacyjnych związanych z konferencją Quality and Its Applications 2019, w tym kontaktu organizatorów konferencji z Panią/Panem, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. Your data will be processed for organizational purposes related to the Quality and Its Applications 2019 conference, including contact of the conference organizers with you, on the basis of the Article 6 (1) (a) (consent).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku, od momentu zakończenia rejestracji zgłoszeń na konferencję Quality and Its Applications 2019. Your personal data will be stored for a period of one year from the completion of registration of submissions to the Quality and Its Applications 2019 conference.

Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. The data provided will not be subject to disclosure to third parties. Recipients of data will only be institutions authorized by law.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. In connection with processing your personal data, you have, the right to access your data under art.15 GDPR, the right to rectify your data under art. 16 GDPR, the right to erasure your data under art. 17 GDPR (right to be forgotten), the right to restriction of processing your data under art. 18 GDPR, the right to object to processing your personal data under art. 21 GDPR, the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection (i.e. the President of the Personal Data Protection Office)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rejestracji uczestników konferencji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie Pani/Pana zgłoszenia na konferencję Quality and Its Applications 2019. Providing data is voluntary, but necessary for the process of registration of conference participants. Therefore, If you do not provide your data, we will not be able to accept your Quality and Its Applications 2019 conference submission.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, art. 22 Rozporządzenia. Your personal data will not be profiled in accordance with the art.22 GDPR.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. The Administrator of your personal data will not transfer any personal data to a recipient in a third country or in an international organization.

Klauzula zgody / agreement clause